नगरपालिका

नगरपालिकाले स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नति गरि अस्पताल बनाउने